true, 'login' => 1)); if(!$var['open'] && $_G['adminid'] != 1) showmessage("{$lang['php_01']}", "index.php"); if(in_array($_G[uid],$ban)) showmessage("{$lang['php_02']}","index.php"); $dsu_paulpromotionpronum = DB::fetch_first("SELECT * FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." WHERE uid='$_G[uid]'"); $dsu_paulpromotionprodb = DB::fetch_first("SELECT * FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionpro')." WHERE uid='$_G[uid]'"); $digest_thread = DB::fetch_first("SELECT tid,subject FROM ".DB::table('forum_thread')." WHERE digest IN (1,2,3) order by rand() limit 0,1"); $memberscr = DB::fetch_first("SELECT extcredits{$var[ticketfcr]} FROM ".DB::table('common_member_count')." WHERE uid='$_G[uid]'"); $memberscr = $memberscr[extcredits.$var[ticketfcr]]; if(!$dsu_paulpromotionpronum['uid']) { DB::query("INSERT INTO ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." (uid,allnum) VALUES ('$_G[uid]','0')"); } $alldsu_paulpromotionpronum = $dsu_paulpromotionpronum['allnum']; $actdsu_paulpromotionpronum = $dsu_paulpromotionpronum['actnum']; $ccactdsu_paulpromotionpronum = $dsu_paulpromotionpronum['actnum'] * $var['creditz']; $ccactdsu_paulpromotionpronum2 = $dsu_paulpromotionpronum['actnum'] * $var['creditz2']; $currentExt3 = DB::result_first("SELECT extcredits3 FROM pre_common_member_count WHERE uid=$_G[uid]"); if($_GET['operation'] == ''){ $query = DB::query("SELECT p.uid,p.allnum,p.actnum,m.username FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." p, ".DB::table('common_member')." m WHERE p.allnum>0 and p.uid=m.uid ORDER BY p.allnum desc LIMIT 0, 15"); $mrcs = array(); while($mrc = DB::fetch($query)) { $mrc['cc'] = $var['creditz'] * $mrc['actnum']; $mrcs[] = $mrc; } }elseif ($_GET['operation'] == 'actnum') { $query = DB::query("SELECT p.uid,p.allnum,p.actnum,m.username FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." p, ".DB::table('common_member')." m WHERE p.actnum>0 and p.uid=m.uid ORDER BY p.actnum desc LIMIT 0, 15"); $mrcs = array(); while($mrc = DB::fetch($query)) { $mrc['cc'] = $var['creditz'] * $mrc['actnum']; $mrcs[] = $mrc; } } elseif ($_GET['operation'] == 'mynoactxx') { $num = DB::result_first("SELECT COUNT(*) FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionpro')." where fromuid='$_G[uid]' and act='0'"); $page = max(1, intval($_GET['page'])); $start_limit = ($page - 1) * 10; $multipage = multi($num, 10, $page, "plugin.php?id=dsu_paulpromotionpro:dsu_paulpromotionpro&operation=mynoactxx"); $query = DB::query("SELECT p.uid,p.fromuid,p.act,m.regdate,mc.posts,mc.oltime,m.username FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionpro')." p left join ".DB::table('common_member')." m on p.uid=m.uid left join ".DB::table('common_member_count')." mc on p.uid=mc.uid WHERE p.fromuid='$_G[uid]' and p.act='0' ORDER BY mc.posts desc LIMIT $start_limit, 10"); $mrcs = array(); while($mrc = DB::fetch($query)) { $mrc['regdate'] = intval(($_G['timestamp'] - $mrc['regdate'])/(3600*24)); if ($mrc['regdate'] >= $var['regpass']) { $mrc['regdate'] = "{$mrc['regdate']}"; } else { $mrc['regdate'] = "{$mrc['regdate']}"; } if ($mrc['posts'] >= $var['postpass']) { $mrc['posts'] = "{$mrc['posts']}"; } else { $mrc['posts'] = "{$mrc['posts']}"; } if ($mrc['oltime'] >= $var['timepass']) { $mrc['oltime'] = "{$mrc['oltime']}"; } else { $mrc['oltime'] = "{$mrc['oltime']}"; } $mrcs[] = $mrc; } } elseif ($_GET['operation'] == 'myactxx') { $num = DB::result_first("SELECT COUNT(*) FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionpro')." where fromuid='$_G[uid]' and act='1'"); $page = max(1, intval($_GET['page'])); $start_limit = ($page - 1) * 10; $multipage = multi($num, 10, $page, "plugin.php?id=dsu_paulpromotionpro:dsu_paulpromotionpro&operation=myactxx"); $query = DB::query("SELECT p.uid,p.fromuid,p.act,m.username,m.regdate,s.uid,s.allnum FROM ".DB::table('dsu_paulpromotionpro')." p, ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." s, ".DB::table('common_member')." m WHERE p.fromuid='$_G[uid]' and p.act='1' and p.uid=m.uid and p.uid=s.uid ORDER BY m.regdate desc LIMIT $start_limit, 10"); $mrcs = array(); while($mrc = DB::fetch($query)) { $mrc['regdate'] = dgmdate($mrc['regdate'],"y-m-d H:i",$_G['setting']['timeoffset']); $mrcs[] = $mrc; } } elseif ($_GET['operation'] == 'boxopen') { if(!$var['ticketopen']) showmessage("{$lang['n121_01']}", dreferer()); if($var['tickettimes'] && ($var['tickettimes'] == $dsu_paulpromotionpronum[boxtimes])) showmessage("{$lang['n121_02']}", dreferer()); if ($var[ticketfvr] > $memberscr) { showmessage("{$lang['n121_03']}", dreferer()); } $ticketjl = mt_rand($var['ticketmin'],$var['ticketmax']); DB::query("UPDATE ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." set boxtimes=boxtimes+1 where uid='$_G[uid]'"); updatemembercount($_G[uid], array($var['ticketcr'] => $ticketjl)); $fcrcz = '-'.$var['ticketfvr']; updatemembercount($_G[uid], array($var['ticketfcr'] => $fcrcz)); showmessage("{$lang['n121_04']}{$_G[setting][extcredits][$var[ticketcr]]['title']}{$ticketjl}{$_G[setting][extcredits][$var[ticketcr]]['unit']}", dreferer()); } elseif ($_GET['operation'] == 'tuboxtimes') { if($_G['adminid'] != '1')showmessage("{$lang['n121_05']}", dreferer()); DB::query("UPDATE ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." SET boxtimes=0 WHERE uid"); showmessage("{$lang['n121_06']}", dreferer()); } elseif ($_GET['operation'] == 'tuptimes') { if($_G['adminid'] != '1')showmessage("{$lang['n121_05']}", dreferer()); DB::query("UPDATE ".DB::table('dsu_paulpromotionprostats')." SET allnum=0 and actnum=0 WHERE uid"); showmessage("{$lang['n121_06']}", dreferer()); } $navigation = "{$lang['php_03']}"; $navtitle = "$navigation"; $ver = 'Ver 2.5'; $Build = 'Build E0608'; $add = '//www.dsu.cc/thread-75336-1-1.html'; include template('dsu_paulpromotionpro:dsu_paulpromotionpro'); ?>
 • 王 勤:学习十九大报告有感(诗词两首) 2019-08-14
 • 2018年端午节——亚心网专题 2019-08-14
 • 回复@海之宁:你可以试着咬嘛……看咬不咬得动? 2019-08-10
 • 女性之声——全国妇联 2019-08-07
 • 他们不知道,年轻人轻轻松松也能就业 2019-08-06
 • 山西太原:亲子阅读过假期 2019-08-06
 • 尽管过去计划经济时,由于局限性,工作上有过失误,有过短缺,但没有浪费。不存在笑博士说的做出来的东西无人用的问题。何况那时,主要还是通过人工作的计划。在今天,高科 2019-08-05
 • 驻村书记张春雪扶贫记:我为黄花代言 2019-08-05
 • 高考2018 十年寒窗为今朝 2019-08-05
 • 置之无形之中听惊雷! 2019-08-04
 • 全省首条民国风情旅游专线湖州德清“开跑” 2019-08-03
 • 端午节小长假来临,这两件事与你的节日福利有关 2019-08-03
 • 推进58个重点项目 杭州加快钱塘江金融港湾建设 2019-08-03
 • 个税起征点拟提至每月5000元 月薪万元能省多少钱? 2019-07-28
 • 梁家河,一个中国村庄的幸福与奋斗 2019-07-27